Thông tin quan trọng về lương hưu trong tháng 4/2024, hàng triệu người cần biết

03/04/2024 12:13

Thời gian chi trả lương hưu tháng 4/2024 là thông tin quan trọng, những người hưởng lương hưu cần biết.

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4/2024 được căn cứ theo Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội quy định:

Chi trả cho thân nhân người hưởng: Căn cứ giấy đề nghị mẫu số 3-CBH, đối chiếu với dữ liệu đang quản lý để chi trả ngay cho thân nhân người hưởng từ trần nhưng còn những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Chuyển kinh phí cho bưu điện tỉnh: Trước 4 ngày theo lịch chi trả, tạm ứng bằng số tiền đã quyết toán của tháng trước.

Ngày 1 hàng tháng, đối chiếu, thực hiện đối trừ số tiền chi bảo hiểm xã hội đã chuyển cho cơ quan bưu điện của tháng trước còn dư (nếu có) trên Bảng thanh toán mẫu số C74a-HD với Danh sách C72a-HD để chuyển tiếp số kinh phí còn lại.

Lập Thông báo theo mẫu số 1-CBH gửi bảo hiểm xã hội huyện biết số kinh phí chi trả cho người hưởng trên địa bàn huyện do bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển cho bưu điện tỉnh.

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng qua Hệ thống bưu điện theo Hợp đồng đã ký kết.

Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả điểm chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến.

Chi trả tại điểm giao dịch của Bưu điện huyện: Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng.

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM) tập trung chủ yếu vào ngày đầu tiên chi lương.

Như vậy, trong tháng 4/2024, người hưởng lương hưu sẽ nhận lương hưu từ ngày 2 đến hết ngày 25/4 (trừ một số trường hợp vì lý do đặc biệt chưa thể nhận lương).

Tổng số tiền chi trả đợt này là gần 18.000 tỷ đồng, cho gần 3,4 triệu người hưởng lương.

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam tạo điều kiện cho cơ quan BHXH cấp tỉnh, thành phố quyết định thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cụ thể ở từng địa phương. Thời gian bắt đầu chi trả lương hưu của các địa phương không được muộn hơn nhiều ngày so với quy định chung, thời gian kết thúc cùng ngày với quy định chung.

Về lịch chi trả lương hưu tháng 4/2024 tại Hà Nội, cơ quan BHXH phối hợp với hệ thống bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng tại kỳ lương tháng 4/2024 bắt đầu từ ngày 5/4, cơ bản xong trước ngày 10/4 (trừ những trường hợp đặc biệt). Người nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân ATM sẽ nhận đủ tiền lương trong ngày chi trả đầu tiên (trừ trường hợp gặp vướng mắc).

Thời gian gần đây, trung bình mỗi tháng, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội chi trả lương hưu cho 580.000 người thụ hưởng với số tiền gần 3.260 tỷ đồng.

Trong khi đó, lịch nhận lương hưu tháng 4/2024 tại Tp.HCM quay trở lại như bình thường, sau khi có sự thay đổi trong tháng 3.

Theo đó, lịch chi trả lương hưu tháng 4/2024 của Tp.HCM như sau: Hình thức chi trả bằng tiền mặt sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 2 đến ngày 25/4/2024.

Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, Bưu điện Tp.HCM chuyển tiền lương hưu tháng 4 vào tài khoản người hưởng ngày 2/4/2024.

Giống với Tp.HCM, lịch chi trả lương hưu tháng 4/2024 tại các địa phương thường bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Thông tin chi tiết sẽ được cơ quan chức năng thông báo đến người dân.

Minh Hoa (t/h)